Skip to main content

לזהות צלילים של חפצים מגוונים

לבחור מספר חפצים ביתיים המשמיעים צלילים. לדוגמא, צרור מפתחות, קלמר עם טושים, ספל עם כפית, חבילת פסטה סגורה וכו'. לשחק יחד משחק שבו על הילד לנחש בלי לראות את החפץ, איזה חפץ מהחפצים שלפנינו השמיע את הצליל. ניתן להסתיר את החפצים ולהשמיע את הצליל או לכסות את העיניים בעת השמעת הצליל.

הרחבה:

ניתן לשחק את המשחק בחורשה או בפארק בשילוב חומרים מהטבע: שבירת קליפות עצים, רשרוש עם עלים יבשים, נקישות באמצעות שני איצטרובלים/ שתי אבנים.

ניתן לשחק את המשחק בחוף הים בשילוב חומרים מהחוף וכלי משחק לים: נקישות של שני צדפים, של שתי אבנים, שקית ניילון עם חול, כף ודלי.