Skip to main content

טריקים בחישובים - דרך לחשב חזקות בראש

הדגמת קיצור דרך לחישוב פשוט של חזקות בראש.

מאפשר להדגים את היכולת שלנו לתת תשובות מידיות על תרגילים שנראים על פניו יותר מורכבים לחישוב.

מפתח תחושת מסוגלות ומדגים כיצד ניתן למצוא דרכים מהירות ופשוטות יותר לביצוע משימות אם אנו  מתעניינים בנושא ומציבים אותו כאתגר.