Skip to main content

משימה למשחק בחנוכה 1

להמציא מילים חדשות  המתחילות באותיות המיצגות את הסביבון במקום נס גדול היה פה: נ ג ה פ
דוגמאות:

  • ננס גיבן הופיע פתאום
  • נראה גם הרבה פעמונים
  • נשים גם המון פונפונים

סיווג חפשי