Skip to main content

מה עושים עם האחים במסיבת יום הולדת?

אודיל רוזנפלד מנחת הורים מהלידה נותנת פתרונות למצוקה של כולנו - מה עושים עם האחים?

משתפים, שולחים לשכנים ומה עושים רגשות שליליים.