Skip to main content

שיוך סמל לסוג המכונית

ללמוד שמות סוגי מכוניות לפי הסמלים שעל המכונית. מאפשר סיווג לקבוצה של פריטים שונים לפי סימן היכר המייחד. ניסן, מאזדה, טויוטה, וכו'. ניתן למשל לספור את כל המכוניות מסוג מאזדה.