Skip to main content

פיתוח כישורים חברתיים באמצעות משחק

כיצד ניתן לפתח כישורים חברתיים בימי הולדת של ילדינו. מיומנות שאם נאמץ נוכל להשתמש בה כל השנה!