Skip to main content

נחבר את ידו וכף רגלו הנגדית של התינוק

נחבר את ידו וכף רגלו הנגדית של התינוק, ובתנועה אלכסונית נאריך את היד לכוון הרגל, כך שהכתף והשכמה יימשכו אחרי היד, ופעם הרגל תנוע לכיוון היד,וצידו של האגן יתרומם מעט לכיוון הכתף. באותה אחיזה נגלגל את התינוק מצד לצד.

כך ניצור קשר בין תנועת האגן והחזה של התינוק חיבור הידיים והרגליים חשוב ליצירת המודעות והקשר שבין החלק העליון והתחתון של גופו. מודעות זו תשרת אותו בהמשך בגלגול, בזחילה ובכל התנהלותו התנועתית.