Skip to main content

טריק מדהים עם נר

סרטון המדגים איך אפשר להדליק את הנר באמצעות העשן.
                --------------------------------------------------------------
                  ניסוים מדעיים מהסוג הזה ערכו בנוכחות מבוגר
                --------------------------------------------------------------