Skip to main content

הקראת סיפור תוך כדי ציור אלמנטים הקשורים לסיפור

הקראת סיפור לילדים כאשר תוך כדי הסיפור מציירים את האלמנטים הקשורים למה שמתרחש בסיפור. למשל, בסיפור "מעשה בחמישה בלונים" מאת מרים רות: בכל שלב שמסופר על בלון בצבע מסויים במהלך הסיפור, אפשר לצייר תוך כדי הסיפור על דף נייר המונח על ידנו את הבלון בצבע המתאים, את הגורם לפיצוץ הבלון, את הבלון מפוצץ ואת הבלון בזוית הדף כאילו הוא עולה לשמיים. הילדים מרותקים לתהליך הציור משלבים קשב של האזנה לקול המספר ולציור הנרקם לנגד עיניהם. יכולים לבחור יחד עם מי שמצייר מה מתאים כעת לצייר בקשר של הסיפור.