Skip to main content

איך להכין פרח מכפיות פלסטיק?

יצירה ממוחזרת לאביב - פרח מכפיות חד פעמיות

סרטון המדגים איך ליצור פרחים מכפיות חד פעמיות. כל מי שהשתמש בכפיות חד פעמיות לאחרונה וקשה לו לזרוק אותן לפח יכול לקבל השראה מהסרטון איך לעשות בהן שימוש חוזר ולשלבן כחומר יצירה.

 

יש להעזר במבוגר בעת הכנת היצירה!