Skip to main content

לשחק קלאס בחוף הים

לצייר את הריבועים והמספרים על החול בים, להשתמש באבן או צדף כדי לזרוק לריבוע  עם המספר.

הקווים והמספרים קצת מטשטשים תוך כדי משחק, רצוי לחדש מפעם לפעם את המספרים.

המשתתפים במשחק מתחלפים לפי התור, כאשר כל משתתף ממשיך את המשחק בפעם הבאה מהתור בו הוא נעצר.

משרטטים תבנית שעל פיה יש לקפוץ, מבלי לגעת עם הרגל בקווים.

זורקים את האבן או הצדף לפי המספר בו נמצאים, מתחילים מאחד (על האבן להיות בתוך הריבוע של המספר לא על הקווים),

קופצים בהתאם לתבנית המוגדרת בשרטוט.

קלאס על החוף

סיווג חפשי