Skip to main content

איך לשפר את תגובתנו להתנהלות בעייתית של הילדים?

כדאי להתבונן על התנהגות מפריעה של הילד מתוך מכלול התפקוד ולהימנע מהכללות.

המכלול יכול להיות סך כל ההתנהגות היומית, השבועית, או באירוע בודד.

לפעמים אנחנו נוטים להיצמד ולראות רק את מה שמפריע לנו באותו רגע וזה יכול להשחיר את כל ההתנהלות של הילד  ולגרום לנו להתעצבן, לכעוס ולפעמים לריב.

לדוגמא:

נניח שבערב הילדה מספרת לכם שהיא שכחה לעשות שיעורים- במקרים רבים התגובה האוטומטית תהיה "איזה ילדה לא אחראית את" ...באמת? אם נתרחק ונתבונן על ההתנהלות שלה כל אחר הצהרים, נוכל לגלות: שלפני שהיא יצאה מהבית היא סגרה את כל החלונות (פעולה אחראית) היא השאירה פתק לאן יצאה (פעולה אחראית) סגרה את הבית (פעולה אחראית) וחבשה קסדה (פעולה אחראית).

האומנם היא ילדה לא אחראית???

לכן:

  • כדאי להמעיט בהכללות: " את/ה אף פעם "  או "תמיד"
  • כדאי להתייחס נקודתית למקום שהתפקוד לא היה בהתאם לצפיות שלנו
  • כדאי לראות את ההתנהגות המפריעה  בתוך מכלול התפקוד של  הילד
  • כדאי לזכור שגם אנחנו טועים ולא מושלמים